/Uganda: Krytyka sektora surowcowego przez Global Rights Alert

Uganda: Krytyka sektora surowcowego przez Global Rights Alert

Global Rights Alert zarzuciła władzom Ugandy brak spójnej polityki surowcowej. Organizacja wskazała na pierwsze negatywne konsekwencje zaniedbań rządu i wezwała do wprowadzenia przejrzystych przepisów.

Złoża ropy naftowej w Ugandzie odkryto w 2006 r. Wydarzenie to dało początek nadziejom na pobudzenie gospodarcze kraju oraz zwiększenie wpływów do budżetu. Jednocześnie jednak, pojawiło się wiele krytycznych opinii, wskazujących na negatywne aspekty związane z wydobywaniem surowców.

Wśród zarzutów Global Rights Alert wobec władz Ugandy znalazły się: brak spójnej polityki surowcowej, brak przejrzystych przepisów prawnych, nieudolne zarządzanie na szczeblu lokalnym oraz niewielkie korzyści dla społeczności lokalnych. W tym miejscu organizacja zwróciła uwagę na decyzję rządu dotyczącą przymusowych wysiedleń, które objęły mieszkańców regionu Kabaale Parish w zachodniej części kraju.

Liczba osób, które musiały opuścić swoje dotychczasowe miejsca zamieszkania przekroczyła 7 tys. Jedynie połowa z nich otrzymała rekompensaty pieniężne, do których zobowiązał się rząd. Kwoty przyznanego zadośćuczynienia są jednak niepełne i niewiadomą pozostaje kwestia dotycząca zasad dalszego ich przydzielenia. Dodatkowe niepokoje budzi fakt, że w budżecie Ugandy na 2014/2015 rok nie zarezerwowano środków pieniężnych na rzecz dalszych odszkodowań.

Władze Ugandy podejmują działania, które mają na celu uspokojenie nastrojów społecznych. Obecnie trwają prace nad projektem ustawy o finansach publicznych, w której mają być zawarte przepisy dotyczące Narodowego Funduszu Naftowego. Organizacje pozarządowe wskazują jednak, że również ten projekt nie jest transparentny.

Uruchomienie wydobycia ropy naftowej jest prognozowane na 2018 r.

Anna Cichecka

Na podstawie: allafrica.com

Zdjęcie za: wikipedia.org

Dominik Kopiński jest ekonomistą zajmującym się ekonomią rozwojową, makroekonomią oraz rynkiem surowców w Afryce. Z PCSA związany jest od 2010 roku.