Uganda

Głównym celem badań jest odpowiedź na pytanie, czy Uganda należąca do tak zwanej drugiej generacji państw naftowych uniknie zjawiska klątwy surowcowej. Hipoteza badawcza sprowadza się do twierdzenia, iż państwa afrykańskie, które odkryły ropę w ostatnich kilku latach operują w odmiennym środowisku międzynarodowym oraz ich uwarunkowania wewnętrzne są różne od państw, które odziedziczyły monokulturowe profile gospodarcze w wyniku dekolonizacji, dlatego też wystąpienie ropy na danym terytorium w Afryce Subsaharyjskiej nie implikuje wystąpienia zjawiska klątwy surowcowej.

Zespół badawczy w składzie dr hab. Andrzej Polus oraz mgr Wojciech Tycholiz ma charakter interdyscyplinarny i w praktyce realizuje ideę współpracy pomiędzy reprezentantami nauk politycznych i nauk ekonomicznych. W planowanych badaniach zastosowanie znajdą metody i narzędzie badawcze właściwe dla obydwu dziedzin nauki (tj. polityki oraz ekonomii).

Wizyta studyjna w Ugandzie miała miejsce na przełomie czerwca i lipca 2014 roku. W czasie badań terenowych, przeprowadzonych zostało kilkanaście wywiadów pogłębionych z osobami reprezentującymi podmioty zaangażowane (bezpośrednio lub pośrednio) w proces poszukiwania i wydobycia surowca, zarządzania rentą surowcową oraz oczekiwaniami społeczeństwa, w tym z przedstawicielami rządu, głównych partii politycznych, pracownikami naukowymi pracującymi na lokalnych uniwersytetach, przedstawicielami NGOs, korporacji naftowych i mediów.

W efekcie realizacji projektu przygotowane zostały dwa artykuły naukowe: